Урок «Эксперт» в паре — 60 мин
lesson_expert_couple_60
$
28
1 онлайн-урок в паре (60 минут)

“Эксперт” – преподаватели V.I.P.-класса с оконченным высшим образованием + аспирантура/магистратура или дополнительные курсы повышения квалификации. Педагогический стаж – более 7 лет. Обязательный опыт работы в школе “Englishme” – от 2-х лет. В категории “Эксперт” работают только лучшие специалисты школы, которые в идеале знают свою работу и помогают школе создавать учебные материалы и внедрять инновационные методики преподавания в процесс обучения. Также, преподаватели данной категории проводят курсы и семинары по повышению квалификации для преподавателей категорий “Опытный” и ”Профи”. Подходит для уровней “elementary (A1)”, “pre-intermediate (A2)”, “intermediate (B1)”, “upper-intermediate (B2)”, “advanced (C1)”, “proficiency (C2)”
Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Polityka Prywatnosci
Niniejsza Polityka Prywatnosci okresla zasady przechowywania, przetwarzania i dostepu do informacji na stronie www oraz urzadzeniach Uzytkownika, stuzacych do realizacji ustug Swiadczonych droga elektroniczna.
Definicje
Disabled

§1

Definicje


 1. ,Administrator” oznacza osobe fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostke lub inny podmiot, ktory samodzielnie lub wspélnie z
 2. innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jezeli cele i sposoby takiego przetwarzania sq. okreslone w prawie Unii lub w prawie panstwa cztonkowskiego, to rowniez w prawie
 3. Unii lub w prawie panstwa cztonkowskiego moze zostaé wyznaczony administrator lub moga zostaé okreslone konkretne kryteria jego
 4. wyznaczania.
 5. ,Dane osobowe” oznaczajqa wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub mozliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (,,osobie, ktorej dane
 6. dotycza”); mozliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, która mozna bezposrednio lub posrednio zidentyfikowaé, w szczegdlnosci na podstawie identyfikatora takiego jak imie i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden badz kilka szczegdInych czynnikéw okreslajacych fizyczna, fizjologiczna, genetyczna, psychiczna, ekonomiczna, kulturowa lub spoteczna tozsamosé osoby fizycznej.
 7. ,Przetwarzanie” oznacza operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób
 8. zautomatyzowany lub niezautomatyzowany,taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porzadkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przegladanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesytanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostepnianie, dopasowywanie lub taczenie, ograniczanie, usuwanie lub
 9. niszczenie.
 10. ,Strona trzecia” oznacza osobe fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostke lub podmiot inny niz osoba, ktorej dane dotycza, administrator,
 11. podmiot przetwarzajacy czy osoby, ktore — z upowaznienia administratora lub podmiotu przetwarzajacego — moga przetwarzac dane osobowe.
 12. ,Zgoda” osoby, ktorej dane dotycza oznacza dobrowolne, konkretne, Swiadome i jednoznaczne okazanie woli, ktorym osoba, ktérej dane
 13. dotycza, w formie o$wiadczenia lub wyraznego dziatania potwierdzajacego, przyzwala na przetwarzanie dotyczacych jej danych osobowych.
 14. ,Naruszenie ochrony danych osobowych” oznacza naruszenie bezpieczenstwa prowadzace do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostepu do danych osobowych przesytanych, przechowywanych lub w inny sposéb przetwarzanych.
 15. ,Cookies” – oznacza dane informatyczne, w szczegodlnosci niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urzadzeniach za posrednictwem ktdorych Uzytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 16. ,Cookies Administratora” – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, zwiazane ze Swiadczeniem ustug droga elektroniczna
 17. przez Administratora za posrednictwem Serwisu.
 18. ,Cookies Zewnetrzne” – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerow Administratora, za posSrednictwem strony internetowej Serwisu.
 19. 10.,,Serwis” – oznacza strone internetowa, pod ktéra Administrator prowadzi serwis internetowy, dziatajacwa domenie www.biznesexpert.eu
 20. 11.,Urzadzenie” – oznacza elektroniczne urzadzenie za posrednictwem, którego Uzytkownik uzyskuje dostep do stron internetowych Serwisu.
 21. 12.,Uzytkownik” – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogg byé swiadczone ustugi droga
 22. elektroniczna lub z którym zawarta moze byé Umowa o $wiadczenie ustug droga elektroniczna.

§2

Administrator danych osobowych


 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIZNES EXPERT SP. Z O.O. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 89/1, 85-022 Bydgoszcz
 2. wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000986528, NIP: 9671458021, REGON: 52278693000000, adres email: biuro@biznesexpert.eu
 3. Cel przetwarzania danych osobowych:
 4. Pani/Pana dane osobowe zebrane w formularzu beda przetwarzane w celu przeprowadzenia legalizacji pobytu na terytorium Rzeczpospolitej
 5. Polskie] zgodnie zakresem danych podanymw art. 13 Ustawy 0 cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 1650), podstawa prawna przetwarzania jest Pani/Pana danych jest zgoda — (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu rekrutacji w ramach wtasnych ofert pracy administratora danych, podstawa prawna przetwarzania danych, wskazanych w przepisach Kodeksu pracy oraz Kodeksie cywilnym, jest nawiqzanie i realizacja umowy — (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 7. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu zatrudnienia w ramach wiasnych rekrutacji prowadzonych przez administratora danych (podstawa prawna jest art. 22(1) Kodeksu pracy oraz art. 734 Kodeksu cywilnego).
 8. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji Pani/Pan praw (podstawa prawna przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora –
 9. art. 6 ust. 1 lit. f, RODO).
 10. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu przesytania tresci marketingowych, podstawa prawng przetwarzania jest Pani/Pana danych jest zgoda — (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 11. Jesli wyrazita Pani/Pan zgode na przetwarzanie danych osobowych w formie plikow Cookies ‘ciasteczek’ w celu spersonalizowania, zapamietania przez strone Pani/Pan preferencji i ustawien tj.: login i hasto, adres IP, data, godzina logowania. Podstawa, przetwarzania bedzie art. 173, Pr. telekomunikacyjnego. Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda do momentu odwotania zgody.
 12. Pani/Pana dane osobowe beda udostepniane podmiotom trzecim w celu Swiadczenia na rzecz Biznes Expert ustugi wsparcia, w tym w szczególnosci: ustugi ksiegowe, prawne, windykacyjne, IT, przy czym powotane podmioty beda przetwarzac Pani/Pana dane na podstawie zawartych umow i wytacznie na jej udokumentowane polecenie.
 13. Poza ww. podmiotami Pani/Pana dane osobowe moga byé przekazane wytacznie na zadanie podmiotéw upowaznionych do tego na podstawie przepisow prawa.
 14. Ww. zgody moga zostaé odwotane w kazdym czasie przez wystanie oSwiadczenia na adres biura podmiotu: , ul. Gdańska 89/1, 85-022 Bydgoszcz, KRS: 0000986528, NIP: 9671458021, REGON: 52278693000000 Poczta Polska lub na adres email: biuro@biznesexpert.eu
 15. Wycofanie zgody nie ma wptywu na zgodnosé z prawem przetwarzania, ktérego dokonano przed jej wycofaniem.
 16. Posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia, przeniesienia danych lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do cofniecia zgody na przetwarzanie w zakresie w jakim przetwarzanie odbywato sie lub odbywa na podstawie Pani/Pana zgody oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania.
 17. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§3

Rodzaje wykorzystywanych Cookies


 1. Stosowane przez Administratora Cookies sg bezpieczne dla Urzadzenia Uzytkownika. W szczeg6élnosci ta droga nie jest mozliwe przedostanie sie do Urzadzen Uzytkownikdéw wirus6w lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania ztosliwego. Pliki te pozwalajg zidentyfikowa¢é oprogramowanie wykorzystywane przez Uzytkownika i dostosowaé Serwis indywidualnie kazdemu Uzytkownikowi zgodnie z umowa. Cookies zazwyczaj zawierajg nazwe domeny, z ktorej pochodzg, czas przechowywania ich na Urzadzeniu oraz przypisana wartosé.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plikow cookies:
 3. 2.1.Cookies sesyjne: sg przechowywane na Urzadzeniu Uzytkownika i pozostajg tam do momentu zakonczenia sesji danej przegladarki.
 4. Zapisane informacje się wowczas trwale usuwane z pamieci Urzadzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani zadnych informacji poufnych z Urzadzenia Uzytkownika;
 5. 2.2.Cookies trwate: sg przechowywane na Urzadzeniu Uzytkownika i pozostajg tam do momentu ich skasowania. Zakonczenie sesji danej
 6. przegladarki lub wytaczenie Urzadzenia nie powoduje ich usuniecia z Urzadzenia Uzytkownika. Mechanizm cookies trwatych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani zadnych informacji poufnych z Urzadzenia Uzytkownika.
 7. Uzytkownik ma mozliwogé ograniczenia lub wytaczenia dostepu plikow cookies do swojego Urzadzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu bedzie mozliwe, poza funkcjami, kt6re ze swojej natury wymagajg plikow cookies.

§4

Cele w jakich wykorzystywane sg Cookies


 1. Administrator wykorzystuje Cookies wiasne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczegolnosci do:
 2. 1.1.dostosowania zawartosci stron internetowych Serwisu do preferencji Uzytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 3. 1.2.rozpoznania urzadzenia Uzytkownika Serwisu oraz jego lokalizacje i odpowiednio wyswietlenia strony internetowej, dostosowanej do jego
 4. indywidualnych potrzeb;
 5. 1.3.zapamietania ustawien wybranych przez Uzytkownika i personalizacji interfejsu Uzytkownika, np. w zakresie wybranego jezyka lub regionu, z którego pochodzi Uzytkownik;
 6. 1.4.zapamietania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji tresci;
 7. 1.5.rozmiaru czcionki, wygladu strony internetowej itp.
 8. Administrator wykorzystuje Cookies wtasne w celu uwierzytelniania uzytkownika w serwisie i zapewnienia sesji uzytkownika w serwisie,
 9. a w szczegolnosci do:
 10. 2.1.utrzymania sesji Uzytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzieki ktorej Uzytkownik nie musi na kazdej podstronie Serwisu ponownie
 11. wpisywaé loginu i hasta;
 12. 2.2.poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umozliwiajac w szczegolnosci weryfikacje autentycznosci sesji przegladarki;
 13. 2.3.0ptymalizacji i zwiekszenia wydajnosci ustug Swiadczonych przez Administratora.
 14. Administrator wykorzystuje Cookies wiasnew celu realizacji proceséw niezbednych dla petnej funkcjonalnosci stron internetowych, a w szczegolnosci do:
 15. 3.1.dostosowania zawartosci stron internetowych Serwisu do preferencji Uzytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron
 16. internetowych Serwisu. W szczegoélnosci pliki te pozwalajg rozpoznac podstawowe parametry Urzadzenia Uzytkownika i odpowiednio wysświetli¢é strone internetowa, dostosowana do jego indywidualnych potrzeb;
 17. 3.2.poprawnej obstugi programu partnerskiego, umozliwiajac w szczeg6lnosci weryfikacje zrédet przekierowan Uzytkownikow na strony internetowe Serwisu. Administrator wykorzystuje Cookies wiasne w celu zapamietania
 18. lokalizacji uzytkownika, a w szczegolnosci do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu,
 19. umozliwiajac w dostosowanie dostarczanych informacji do Uzytkownika z uwzglednieniem jego lokalizacji.
 20. Administrator wykorzystuje Cookies wiasne w celu analiz i badan oraz audytu ogladalnosci, a w szczegdlnosci do tworzenia
 21. anonimowych statystyk, ktore pomagajg zrozumieé¢, w jaki sposéb Uzytkownicy Serwisu korzystajg ze stron internetowych Serwisu, co umozliwia ulepszanie ich struktury i zawartosci.
 22. Administrator ustugi wykorzystuje Cookies zewnetrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocg serwisu spotecznosciowego Google (administrator cookies zewnetrznego: Google Inc. z siedzibwa USA).
 23. Administrator ustugi wykorzystuje Cookies zewnetrzne w celu popularyzacji serwisu Za pomocg serwisdéw spotecznosciowych plus.google.com (administrator cookies zewnetrznego: Google Inc. z siedzibwa USA).

§5

Mozliwosci okreslenia warunkéw przechowywania lub uzyskiwania dostepu przez Cookies


 1. Uzytkownik moze samodzielnie i w kazdym czasie zmieni¢ ustawienia dotyczace plik6w Cookies, okreslajac warunki ich przechowywania i
 2. uzyskiwania dostepu przez pliki Cookies do Urzadzenia Uzytkownika. Zmiany ustawien, o kt6rych mowa w zdaniu poprzednim, Uzytkownik moze dokonaé za pomocg ustawien przegladarki internetowej lub za pomocg konfiguracji ustugi. Ustawienia te mogg zostaé zmienione w szczegoélnosci w taki sposób, aby blokowaé automatycznq obstuge plikdw cookies w ustawieniach przegladarki internetowej badz informowaé o ich kazdorazowym zamieszczeniu Cookies na urzadzeniu Uzytkownika. Szczegdtowe informacje o mozliwoSci i sposobach obstugi plik6w cookies dostepne sg w ustawieniach oprogramowania (przegladarki internetowe)}).
 3. Uzytkownik moze w kazdej chwili usunaé pliki Cookies korzystajac z dostepnych funkcji w przegladarce internetowej, ktorej uzywa.
 4. Ograniczenie stosowania plikow Cookies, moze wplynaé na niektére funkcjonalnosci dostepne na stronie internetowej Serwisu.